Kids and Us Horta - Guinardó

Escola d'anglès per nens a partir d'1 any

LOPD

Protecció de dades

Per garantir que els nostres professors apliquen el mètode correctament i que el nivell d’aprenentatge dels alumnes és l’adequat, algunes de les classes seran gravades. Per tant, en fer la inscripció, autoritzeu l’enregistrament de les classes en què aparegui el vostre fill/a per tal d’auditar la qualitat de l’ensenyament del mètode Kids&Us. Aquestes imatges s’utilitzaran només per a la realització de les corresponents auditories internes. Així mateix, Kids&Us English SL realitzarà enquestes i estudis per assegurar la qualitat en el servei.

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, us informem que el responsable del tractament de les dades de caràcter personal és l’empresa Grup Mapucana & Associats SL. Les dades recollides, així com les que es puguin generar durant la relació acadèmica (inclòs l’expedient acadèmic), seran comunicades a l’empresa KIDS&US ENGLISH, S.L. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la inscripció, així com d’oferir els productes i els serveis de KIDS&US. La base que permet el tractament de les dades és el seu consentiment, així com l’execució de la relació contractual, que comporta el tractament de les seves dades, per, entre d’altres: gestionar la seva inscripció; i desenvolupar l’activitat de KIDS&US (que inclou l’enviament d’enquestes de satisfacció durant i després de la relació contractual). Les dades es conservaran com a màxim 5 anys en finalitzar la relació contractual o la finalitat per a la qual es van recollir o tractar les dades. En qualsevol moment teniu dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació de les dades proporcionades així com de sol·licitar-ne la portabilitat. També teniu dret a sol·licitar que se’n limiti el tractament i a oposar-vos-hi. A més, les dades es podran comunicar dins la xarxa de franquiciats adherits a KIDS&US ENGLISH, S.L., i empreses col·laboradores i proveïdors de serveis de KIDS&US ENGLISH, S.L. i dels franquiciats. Qualsevol transferència internacional de dades es farà prèvia comprovació que hi ha garanties adequades sobre la protecció que les dades rebran al seu destí. Si desitgeu informació addicional i detallada sobre la Protecció de dades, podeu sol·licitar-la per correu electrònic info@kidsandus.com i a horta@kidsandus.es, demanar-ne una còpia escrita a qualsevol dels nostres centres o per correu postal a l’adreça c/ Cartellà 101  08031 Barcelona.

Autoritzeu de manera expressa al centre educatiu i a Kids&Us English S.L. a enviar de manera puntual publicitat, informació, activitats i publicacions sobre els productes i els serveis relacionats amb KIDS&US. 

Protecció d’imatge

KIDS&US i la seva xarxa de franquiciats publiquen informació sobre les seves activitats, serveis i productes en diferents mitjans (incloent una revista trimestral, una memòria anual, la Programació General Anual, webs de l’empresa i xarxes socials). En les esmentades publicacions freqüentment s’insereixen fotografies i/o vídeos que recullen les activitats vinculades al centre, tant lectives com esportives, etc. És previsible que en algunes de les fotografies i/o vídeos apareguin de manera accessòria les imatges d’alumnes del centre, clarament identificables.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Si no indiqueu el contrari, s’entén que doneu el consentiment perquè les esmentades imatges siguin transferides dins la xarxa de franquiciats KIDS&US per a la posterior publicació, incloent la cessió a mitjans de comunicació externs (incloses xarxes socials, etc.).

A %d bloguers els agrada això: